3D High Performance Team Program (3D HPTP)

 

Een high performance team is een team dat topprestaties levert en dat al zijn energie steekt in het bereiken van resultaten. Het is een team met zelfvertrouwen; de leden weten waar hun kracht ligt en gebruiken die om hun doelen te bereiken. De teamleden vertrouwen op elkaar voor hulp, feedback en motivatie.

Het 3D High Performance Team Program ontwikkelt bij teams en teamleden het vermogen om vast te stellen wanneer teamwork noodzakelijk is, welke team prestaties geleverd moeten worden, onder welke condities dat kan plaatsvinden en hoe teameffectiviteit bereikt kan worden.

Het Top Team Prestatie Programma wordt in vier stappen uitgevoerd:
1. Analyse van de Team Prestatie
2. Diagnose van de Team Prestatie
3. Bouwen van de Team Prestatie
4. Verankeren van de Team Prestatie


Stap 1.
Analyse van de Team Prestatie
- het onderzoek naar de kwaliteit van het teamfunctioneren, naar het functioneren van de teamleden, naar de kwaliteit van de teamleiding, de teamprocessen en de teamprocedures. In deze fase wordt bepaald of er verschil is tussen het gewenste en het huidige niveau van output. Zo wordt een goed beeld verkregen van de “Performance Gap”, ofwel het verschil tussen het bereikte, en het gewenste niveau van output. Op grond hiervan wordt vastgesteld wat er moet gebeuren om tot deze hogere output te komen m.a.w., er worden doelstellingen en een activiteiten plan vastgelegd.
 

Stap 2.
Diagnose van de Team Prestatie
- het vaststellen van oorzaken en gevolgen van de sterke en de zwakke kanten van het team en van de mogelijkheden om de prestaties van het team te verbeteren. In deze stap worden de problemen opgespoord en doorgelicht die te verwachten zijn bij het realiseren van deze doelen, en de remmende en stuwende krachten die daaraan ten grondslag liggen. Als uitgangs¬punt wordt genomen de problemen die men voorziet als men de doelen uit stap 1 wil verwerkelijken. In feite gaat het in het tweede gedeelte van deze stap om een sterkte/zwakte analyse van de eigen organisatie. Via uitwerking in stappen worden deze problemen teruggebracht tot krachten die bijdragen aan een verhoogde effectiviteit, of deze tegen¬werken. Onderscheid wordt gemaakt naar krachten die intern beheersbaar zijn, en krachten die buiten bereik van het managementteam liggen.
 

Stap 3.
Bouwen van de Team Prestatie
- de deelnemers stellen een lijst van strategieën op, afgeleid uit de remmende en stuwende krachten, en maken daarop gebaseerd een actieplan om het niveau van uitvoering te verbeteren. Hierbij wordt een brainstorm-methodiek gebruikt. Het team begint in deze stap met het formuleren van verbeteringsmaatregelen, actieprogramma’s en het vastleggen van uitvoeringsverantwoordelijkheden.
 

Stap 4.
Verankeren van de Team Prestatie
- de nodige voorbereidingen worden getroffen om de verwezenlijking van de gemaakte plannen te verzekeren. Men tracht mogelijke obstakels bij de implementatie te voorzien en legt verantwoordelijkheden en voortgangsrapportage vast. Als laatste stap worden afspraken gemaakt over de periodieke herziening en herprogrammering die het uiteindelijke doel is van Top Team Prestatie Programma. Daarmee worden ook de volgende toepassingen voorbereid.
 

Het 3D High Performance Team Program is een gestructureerd hulpmiddel om een team in staat te stellen verbetering van de effectiviteit op systematische wijze tot stand te brengen. De tijd die in dergelijke programma’s geïnvesteerd kan worden, is beperkt, zowel van de zijde van de deelnemers, als van de begeleiders. Dit stelt eisen aan de wijze van begeleiding, aan de voorbereiding, en aan de uitvoering.

Gedacht wordt aan een aantal bijeenkomsten van 2 of 3 dagdelen aaneengesloten in een hotel of conferentieoord, waarbij een team het programma onder begeleiding van een Reddin consultant doorloopt.

De Reddin consultant is actief betrokken en helpt de groep de verschillende stappen te doorlopen, let op het tempo, maar grijpt over het algemeen niet in op het vlak van de inhoudelijke aspecten die ter tafel komen. Deze terughoudende opstelling is nood¬zakelijk om de betrokkenheid van de deelnemers bij de door hen gemaakte analyses en de gevonden oplossingen te vergroten.

Tijdens de uitvoering van het programma is het van belang dat de zittingen ongestoord kunnen verlopen. Voorbereiding wordt van de deelnemers in zoverre gevraagd dat zij de nodige planningcijfers en resultaatgegevens op de zittingen ter beschikking hebben. Studietijd vooraf is aan het programma niet verbonden.

Voorop staat dat het team met behulp van een van buitenaf aangevoerde systematiek, zelf eigen problemen en mogelijkheden doelbewust op een rij zet en zoekt naar openingen om effectiviteit en output te vergroten.
Het programma kan daarbij gezien worden als het startpunt voor een cyclisch proces van analyse, planning en voortgangscontrole.

Lees meer over het 3D High Performance Team Program >
 

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign