"Als je niet weet waar je naar toe gaat, kom je waarschijnlijk ergens anders terecht.

Laurence J.Peter

Integraal Management

 

Integraal management is een managementconcept, waarbij integraal wordt gestuurd op de output en de daaraan verbonden productiemiddelen op grond van een (strategisch) beleidsplan en waarover verantwoording wordt afgelegd.

Het doel van integraal management is het creëren van een bestuursvorm die resultaatverantwoordelijkheid bevordert, de aanspreekbaarheid van leidinggevenden vergroot en de effectiviteit en vraaggerichtheid van de organisatieonderdelen versterkt.

In het algemeen houdt integraal management in dat onderdelen van een organisatie de bevoegdheden en middelen krijgen om concrete, vooraf vastgestelde taken en prestaties te realiseren. Dit impliceert een decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar een niveau zo laag mogelijk in de organisatie. Deze verzelfstandiging is echter niet volledig, want er blijft sprake van een centrale sturing op strategische hoofdlijnen

Integraal management is een besturingsconcept dat door organisaties gebruikt wordt om een nieuwe managementstructuur en een hierbij passende managementcultuur te introduceren.
Invoeringsprocessen leren dat de omslag die daarbij wordt gemaakt, zijn uitwerking heeft op alle onderdelen van de organisatie. De verhoudingen tussen managementlagen veranderen ingrijpend, maar ook die tussen de onderdelen waar het primaire proces wordt uitgevoerd en de ondersteunende eenheden, stafdiensten en facilitaire diensten.

Integraal management past bij een aantal dominante maatschappelijke trends, die nog lange tijd haar invloed op organisaties zal uitoefenen. In dit opzicht zijn de volgende trends relevant:

Individualisering en zelfsturing,
- mensen nemen en krijgen meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid

Professionalisering,
- de vakinhoudelijke expertise van specialisten neemt toe en vraagt om meer regelruimte

Informatisering,
- nieuwe informatie- en communicatie technologieën introduceren nieuwe coördinatiesystemen die gelaagde structuren gaan vervangen.

Complexiteitstoename,
- als gevolg van:
. Schaalvergroting, met de bestuurbaarheid als manifest probleem.
. Versnippering door specialisatie, deconcentratie en differentiatie, waarbij de samenhang een besturingsprobleem is.
. Dominantie van de individuele klant, met als vraagstuk hoe nog maatwerk kan worden geleverd.
 

Deze vier trends doen een appèl op organisaties om veel regelruimte te delegeren en tegelijkertijd leidinggevenden en medewerkers de verantwoordelijkheid te geven om daarbij de samenhang te bewaken met verantwoordelijkheden van anderen.

Integraal management operationeel maken betekent in feite: werken aan de gewenste cultuur. Daarvoor is in de eerste plaats een aantal vaardigheden nodig. Het gaat daarbij vooral om skills als:

  • Output Management - (definiëren, afstemmen, bijstellen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het afleggen van verantwoording)
  • Situationeel Management - (het met elkaar in overeenstemming brengen van de managementstijl van de manager en de situationele eisen die aan de manager gesteld worden)
  • Human Talent Management - (de inzet van medewerkers, de ontwikkeling van medewerkers en de zorg voor medewer¬kers)
  • Middelen Management - (het inzetten van middelen en het sturen met budgetten en managementinformatie)

Deze cultuur is te typeren als: resultaatgericht, ondernemend, zelfsturend en transparant.

REDDIN begeleidt organisaties bij de invoering van integraal management.

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign