"Een effectieve manager woont alle vergaderingen bij waarin
hij een bijdrage kan leveren - en geen enkele andere."

Bill Reddin

Outputgerichte Organisatie

Reddin biedt managers een set praktische gereedschappen om de effectiviteit van zowel de organisatie als van het team en de medewerkers te verbeteren. Het gaat er bij Reddin om de “ontwikkeling van de organisatie” uit handen te nemen van psychologen, sociologen of bedrijfskundigen en weer terug te leggen in de handen van managers.

Bij de Reddin aanpak wordt ervan uitgegaan dat in de meeste organisaties de kwaliteiten om problemen op te lossen en vraagstukken aan te pakken bij de managers wel aanwezig zijn.
Wat veelal echter nodig blijkt, is een tweetal vormen van hulp:
• hulpmiddelen om duidelijker de eigen situatie in beeld te krijgen
• een teamgerichte aanpak om defensief gedrag te verminderen en om de objectiviteit en betrokkenheid te verhogen.

Het proces van ontwikkeling naar een outputgericht organisatie begint met de definitie van de toegevoegde waarde van de organisatie zoals die gevonden wordt in een ‘Corporate Strategy Meeting’. Hierna kunnen kunnen de organisatiedoelen worden geformuleerd, waarna de ‘Key Result Areas’ voor de managers worden vastgesteld, evenals de maatstaven en de bevoegdheden. Verantwoordelijkheden worden horizontaal en verticaal op elkaar afgestemd. Vaststelling van de output van het totaal, de verdeling over de afzonderlijke delen, de afstemming en de bijsturing is de basis van de ‘Effectieve Organisatie’. Het bereiken van overeenstemming is daarbij minstens even belangrijk als de kwaliteit van de output formuleringen. Verschillende vormen van overleg is daarbij van wezenlijk belang.

Veel organisaties benutten het Reddin’s 3-D MES seminar om de in dit proces gevraagde kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven. Weinig organisatie hebben de tijd of expertise in huis om zelf een vergelijkbaar programma te ontwikkelen. Het risico is bovendien groot. Als zo’n programma mislukt komt er niet een tweede gelegenheid om een veranderproces op gang te brengen.


Hoe organisatie-effectiviteit te ontwikkelen

Om effectief te zijn moet een onderneming in staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden; zij moet flexibel zijn indien dit nodig is. Een onderneming die aangepaste veranderingen kan aanbrengen in haar procedures, structuur of producten is in staat effectiviteit te bereiken en te handhaven. Grotere ondernemingen hebben vaak moeite deze flexibiliteit te realiseren. Goede ideeën worden niet altijd aanvaard of zelfs herkend en rivaliteit tussen afdelingen verhindert soms verandering. Er bestaat een neiging de nadruk te leggen op het goed functioneren in het heden, in plaats van op het uitstekend functioneren in de toekomst, Om hier verandering in te brengen is een ‘veranderingsprogramma’ noodzakelijk.

Het 3D organisatie-effectiviteitsprogramma van Reddin is een programma dat inmiddels in veel ondernemingen in tal van landen is toegepast. Zulke echte grote-schaal programma's, die hele organisaties betreffen komen weinig voor. Bijna alle gangbare programma's stoppen bij wat in wezen individuele ontwikkeling is en gaan niet verder naar ontwikkeling van de organisatie.

Het 3D programma is bewust ontworpen om middelen te verschaffen om alle veran¬deringsproblemen van de organisatie als geheel op te lossen. Het is inmiddels gebruikt om de invoering van nieuwe technologieën te vergemakkelijken, kwaliteitsprogramma’s in te voeren, de beslissingsniveaus naar beneden te verleggen, een marketing-gerichtheid in te voeren, een organisatie te ontdooien en andere specifieke doeleinden te verwezenlijken. Het 3D programma maakt alle ideeën die in de 3D theorie van managerseffectiviteit liggen besloten, operationeel op een volledige organisatiebasis.

De essentie van het 3D programma is dat het managers gelegenheid geeft hun vaardigheden in situationele sensitiviteit, stijlflexibiliteit en situationeel management te gebruiken. Het verschaft een mogelijkheid om een open, eerlijke kijk te nemen op de werkelijke situatie, zoals die op de managers- en organisatie-effectiviteit inwerkt.

Het programma zelf is zeer flexibel en dit draagt in sterke mate bij tot do effectivi teit ervan. Het heef ± negen verschillende elementen of bijeenkomsten, die afzonderlijk of in combinatie gebruikt kunnen worden om specifieke veranderingsdoeleinden te verwezenlijken. Organisaties over de gehele wereld gebruiken het nu.
Van de negen 3D bijeenkomsten richt één zich op het verbeteren van de effectiviteit van de individuele manager, één op de effectiviteit van het superieur - ondergeschikte paar, vier op de managementafdeling of het team, één op de interactie tussen twee teams en twee op de interactie tussen twee teams en twee op de interactie tussen opeenvolgende verticale managementniveaus. Sommige van deze programmaonderdelen vereisen slechts een halve dag; andere nemen vijf volle dagen in beslag  Zij zijn allemaal gestructureerd. Voorafgaand aan elke bijeenkomst, voltooien de betrokken managers verscheidene voorbereidingsopdrachten. De essentie van geplande verandering is niets anders dan het bijeenkrijgen van managers in wat soms ongebruikelijke combinaties kunnen zijn om in een open en oprechte sfeer te praten over datgene waarover zij hoe dan ook zouden moeten praten, met belangstelling voor effectiviteit.
Lees meer over het 3D Managers Effectiviteit SeminarTraining

 

Reddin’s aanpak om de Organisatie Effectiviteit te verbeteren (3D Programma)

Reddin Top Team Workshop

 • Ontwikkelen van het commitment van het Top Team om een effectiviteits cultuur te implementeren
 • Verhelderen van de toegevoegde waarde van de onderneming
 • Strategische keuzes
 • Strategische output
 • Beslissingen over ontwerpcriteria voor de organisatiestructuur conform strategie
 • Vaststellen van competenties die vereist worden voor sleutelfuncties
 • Beslissingen over meest geschikte leiderschapstijl om organisatie effectiviteit te verbeteren
   

 3D Managers Effectiviteit Seminar

 • Verminderen van weerstand tegen verandering
 • Ontwikkelen van een outputgerichte mentaliteit
 • Ontwikkelen van beïnvloedingsvaardigheden om managers effectiviteit te verhogen
 • Kennis van omzetten van inputformuleringen in outputformuleringen
 • Ontwikkelen van teamwork vaardigheden
 • Ontwerpen van een individueel ‘Individueel Verander Plan’

 

3D Team Effectiviteit Seminar

 • Commitment van het management team m.b.t. strategische output van de onderneming
 • Management posities in overeenstemming met vereiste team outputs
 • Beslissingen over team organisatie
 • Vaststellen besluitvormingswijze
 • Tot stand brengen van een Effectiviteits Informatie Systeem
 • Ontwerpen van een ‘Team Verander Plan’
   

Reddin Managerial Effectiveness Conference

 • Verduidelijken van de relatie tussen chef en medewerker
 • Effectiviteits barrières identificeren
 • Opzetten van ‘Performance by Output’
 • Doelen vaststellen
 • Vaststellen van ondersteuning
 • Review effectiviteit
 • Commitment van leidinggevende om effectiviteit van de medewerker te verbeteren
   

Andere Vormen 

 • Management by Outputs
 • Workshop Strategy
 • Negotiation Seminar
 • Inter-team Effectiveness Seminar
 • Corporate Strategy Lab
 • Labour Flexibility Workshop
 • Managerial Team Effectiveness Development Seminar
 • Project Management Workshop
 • Future Strategy Seminar
 • Payment by Outputs
 • Data management
 • Effective-ware

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign